Kategorie
Bez kategorii

Najwyższe odszkodowanie uzyskane w Radlinie

Niezmiernie miło nam poinformować, iż po raz kolejny uzyskaliśmy pozytywny wyrok przeciwko kopalni SRK S.A. Rozstrzygniecie Sądu Okręgowego w Katowicach w całości uwzględniło żądanie powództwa i tym samym Sąd zasądził na rzecz Klientów ok. 526 tysiące złotych.

Tym bardziej cieszy fakt, iż jest to obecnie najwyższe odszkodowanie uzyskane w miejscowości Radlin.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług dostępnych na: www.kpi.com.pl

Kategorie
Bez kategorii

Kolejna wygrana z Karobnia S.A

Niezmiernie miło nam poinformować, iż po raz kolejny uzyskaliśmy pozytywny wyrok przeciwko kopalni Karbonia S.A.

Przedmiotem roszczenia był zwrot kosztów zabezpieczeń budynku przed szkodami górniczymi, a na rzecz naszych klientów zasądzono pełen zwrot poniesionych nakładów.

Co do zasady obowiązanym do naprawy szkody – zwrotu nakładu -podobnie jak w przypadku szkód, jest zakład górniczy, który prowadzi działalność eksploatacyjną na danym terenie. Zwrot nakładów przysługuje inwestorowi od momentu zakończenia ostatniego elementu zabezpieczenia obiektu .

KOPALNIA KARBONIA S.A. ZWROT KOSZTÓW ZABEZPIECZEŃ

Roszczenie o zwrot nakładów wydaje się oczywiste, jednakże co w przypadku, gdy kopalnia (Karbonia S.A.) nie rozpoczęła jeszcze wydobycia, w związku z czym nie dokonuje zwrotu poniesionych wydatków?

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług dostępnych na: www.kpi.com.pl

Kategorie
Bez kategorii

Kiedy przedawniają się roszczenia o szkody górnicze?

przedawnienie roszczeń

Na wstępie należy podkreślić, iż roszczenia majątkowe (do których zaliczamy roszczenia o szkody górnicze) ulegają przedawnieniu. Powyższe oznacza, iż po upływie danego terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia. § Kiedy przedawniają się roszczenia o szkody górnicze?

JAKI JEST TERMIN PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ MAJĄTKOWYCH?

Zgodnie z kodeksem cywilnym, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat. Natomiast termin przedawnienia dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata

Co ważne, w przypadku jeżeli termin przedawnienia jest dłuższy niż dwa lata – koniec terminu przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego.

JAKI JEST TERMIN PRZEDAWNIENIA DLA SZKÓD GÓRNICZYCH?

W przypadku szkód górniczych mamy do czynienia z tzw. lex specialis derogat legi generali czyli ustawą o większym stopniu szczegółowości niż zasady ogólne przedawnienia zawarte w Kodeksie Cywilnym.

Ustawą określającą terminy przedawnienia dla szkód górniczych jest ustawa prawa geologiczne i górnicze tj. ustawa z dnia 2 lipca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1420). Zgodnie z art. 1449 ww. ustawy roszczenia  przedawniają się z upływem 5 lat od dnia dowiedzenia się o szkodzie. 

Co niezwykle istotne, samo zgłoszenie ujawnienia szkody do zakładu górniczego nie wpływa na przerwanie terminu przedawnienia. Dopiero złożenie pozwu sądowego pełni funkcję przerwania ww. terminu.

JAKI JEST TERMIN PRZEDAWNIENIA DOCHODZENIA KOSZTÓW ZABEZPIECZEŃ NIERUCHOMOŚCI PRZED SZKODAMI GÓRNICZYMI?

Roszczenia prewencyjne, czyli dotyczące dochodzenia kosztów zabezpieczeń przed szkodami górniczymi, które ponosi się przed użytkowaniem budynku, na etapie jego budowy, co do zasady ulegają przedawnieniu najpóźniej od dnia wydatkowania środków na tenże cel. Jednakże cod dnia wykonania robót zabezpieczających

W tym zakresie, w związku z wątpliwościami co do sposobu liczenia okresu przedawnienia co do roszczeń prewencyjnych, wypowiedział się Sąd Najwyższy (Wyrok SN z 14.12.2017 r., wydany w sprawie pod sygnaturą akt V CSK 117/17, źródło: Legalis), który stwierdził, iż:

Początek przedawnienia roszczenia prewencyjnego wyznacza inne zdarzenie niż dowiedzenie się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. W grę wchodzi albo zdarzenie, którego ziszczenie się spowodowało ustanie stanu zagrożenia, a więc wykonanie stosownych robót zabezpieczających, albo dopiero poniesienie związanych z tym nakładów. Zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. 2005 r. Nr 228, poz. 1947 ze zm.), jeżeli poszkodowany poniósł nakłady na naprawienie szkody, odszkodowanie ustala się w wysokości odpowiadającej wartości uzasadnionych nakładów. Podobną regulację zawiera art. 148 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2126 ze zm.). Poniesienie nakładów zatem daje podstawę do dochodzenia ich zwrotu.

Zachęcamy do skorzystania z naszych pozostałych usług dostępnych na: www.kpi.com.pl

§ Kiedy przedawniają się roszczenia o szkody górnicze?

Kategorie
Bez kategorii

KANCELARIA PRAWNA CZY FIRMA ODSZKODOWAWCZA?

Wielokrotnie nasi klienci pytają jaka jest różnica pomiędzy kancelarią prawną, kancelarią odszkodowawczą czy też firmą odszkodowawczą? § KANCELARIA PRAWNA CZY FIRMA ODSZKODOWAWCZA?

Większość z nas nie dostrzega żadnej różnicy pomiędzy wskazanymi powyżej podmiotami. Należy jednak wskazać, iż w sytuacji, gdy muszą skorzystać z pomocy profesjonalisty koniecznym jest dokonanie właściwego wyboru.

Kancelaria Prawna Invicta prowadzi postępowania w przedmiocie uzyskania odszkodowań. Zwracając się do kancelarii prawnej, która jest doświadczona w prowadzeniu spraw odszkodowawczych klienci mają gwarancję, że ich sprawa trafi w ręce adwokatów/radców prawnych wyspecjalizowanych właśnie w tej dziedzinie. Kancelaria dokonuje wnikliwej analizy problemu, doradza najbardziej optymalne rozwiązanie, a sprawą zajmie się profesjonalista.

CZYM JEST ZAWÓD ADWOKATA?

Każdy adwokat musi ukończyć wyższe studia prawnicze, a następnie odbyć dedykowaną aplikację adwokacką,  w ramach,  której zyska cenną praktykę. Następnie musi zdać stosowny egzamin adwokacki. Adwokat w ramach prowadzonej sporządza pisma procesowe, akty prawne, a co najważniejsze, występuje przed sądami i organami administracji państwowej w charakterze obrońcy lub pełnomocnika.

CO WYRÓŻNIA ADWOKATA?

Jednym z zasadniczych obowiązków adwokata jest zachowanie tajemnicy zawodowej. Każda osoba korzystająca z usług i pomocy prawnej adwokata zapewnioną ma gwarancję poufności. Każdy adwokat posiada obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, obejmujące czynności wykonywane podczas udzielania pomocy prawnej. Zawód adwokata uregulowany jest przez ustawę z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. Każdy adwokat zobowiązany jest również postępować zgodnie z Kodeksem Etyki Adwokata, co daje dodatkową gwarancję rzetelności świadczonych usług prawnych.

Kancelaria prawna to najlepszy wybór w przypadku ubiegania się o odszkodowanie. Odpowiednie kwalifikacje prawników i wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu podobnych spraw umożliwiają nie tylko zaoferowanie szerokiego zakresu pomocy, ale także pozwalają na dochodzenie praw poszkodowanego przed sądem. Prawnicy kancelarii pomagają swoim klientom na każdym etapie procesu uzyskiwania należnego odszkodowania – od przygotowania pozwu, aż po reprezentację w trakcie rozpraw.

KANCELARIA PRAWNA, A FIRMA ODSZKODOWAWCZA – RÓŻNICE 

Najważniejszą różnicą pomiędzy kancelarią prawną, a firmą odszkodowawczą jest wykształcenie pracowników, a także możliwość występowania przez adwokatów/radców prawnych przed sądem, czego nie posiada firma odszkodowawcza.

Często podczas reprezentacji klienta w procesie sądowym firma odszkodowawcza korzysta z pomocy zewnętrznej kancelarii adwokackiej, a klient ponosi z tego tytułu dodatkowe koszty udzielonego pełnomocnictwa. Firma odszkodowawcza nie może bowiem występować przed sądem, gdyż nie posiada odpowiednich uprawnień. Zatem zdecydowanie lepiej od razu zlecić sprawę kancelarii adwokackiej, gdyż kompetencje adwokatów potwierdzone są uzyskanym tytułem zawodowym.

Różnicą pomiędzy kancelarią adwokacką, a firmą odszkodowawczą jest również cena świadczonych usług. Uzyskanie odszkodowania z firmą odszkodowawczą może być droższe, niż początkowe obietnice, czy ustalenia. Owszem, opłata po zakończonej sprawie w wysokości określonego procentu, jaką oferują firmy odszkodowawcze, może wydawać się atrakcyjna, jednakże należy pamiętać, w ostatecznym rozrachunku wszelkie koszty mogą wynosić około 1/3 uzyskanej kwoty odszkodowania. Z kancelarią prawnej koszty te są często niższe.

ODSZKODOWANIE Z KANCELARIĄ

W przypadku ubiegania się o odszkodowanie, wybór kancelarii prawnej jest zatem właściwy. Zapewnienie profesjonalnego wsparcia na każdym etapie sprawy, w tym podczas sprawy sądowej pomoże uzyskać należną kwotę odszkodowania, a koszt prowadzenia sprawy niejednokrotnie okazuje się dużo niższy niż w przypadku firm odszkodowawczych.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług dostępnych na: www.kpi.com.pl

Kategorie
Szkody górnicze

Błędy projektowe a szkody górnicze

Co istotne, zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy prawo geologiczne i górnicze właściciel nie może sprzeciwić się zagrożeniom spowodowanym ruchem zakładu górniczego. Upoważniony jest on jednak do żądania naprawienia szkody wyrządzonej ruchem zakładu, na zasadach określonych ustawą. § Błędy projektowe a szkody górnicze

Wznoszenie budynków na terenach górniczych zawsze będzie wiązało się z ryzykiem powstania szkód pochodzenia górniczego. W celu minimalizacji skutków eksploatacji górniczej, inwestor powinien uzyskać stosowne informacje dotyczące projektowanych wpływów eksploatacji górniczej, a projektant przyjąć stosowne rozwiązania zabezpieczające. Rodzaj koniecznych zabezpieczeń uzależniony jest od kategorii wpływów deformacji. Niejednokrotnie jednak zdarza się, że na skutek błędów projektowych, bądź błędów wykonawczych faktyczne zabezpieczenie budynku przed skutkami wpływów eksploatacji górniczej nie zostanie osiągnięte lub będzie niewystarczające.

Błędy projektowe a szkody górnicze w orzecznictwie

Co niezwykle istotne, działanie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu budynku niezgodnie z obowiązującymi normami i sztuką budowlaną z punktu widzenia odpowiedzialności za szkodę, stanowi czyn niedozwolony w rozumieniu art. 415 KC.

Ponadto, w orzecznictwie słusznie podnosi się, że odpowiedzialność przedsiębiorcy za skutki eksploatacji górniczej ma charakter odpowiedzialności deliktowej, a do naprawiania szkód będących następstwem eksploatacji zgodnie z art. 145 ustawy prawo geologiczne i górnicze mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 441 § 1 KC kopalnia oraz wykonawca/projektant nieruchomości ponoszą odpowiedzialność solidarną w sytuacji gdy ujawnione na nieruchomości szkody górnicze są efektem zarówno eksploatacji prowadzonej przez kopalnię, jak i wad wykonawczych oraz projektowych wykonawcy przy powstawaniu budynku. Natomiast w sytuacji gdy szkody wywołane wadami budynku nie będą mogły zostać oddzielone od szkód wywołanych wpływami eksploatacji górniczej, szkodę należy traktować jako jednolitą, niepodzielną całość.

Jak stwierdził Sąd Okręgowy w Gliwicach w wyroku z dnia 16 lutego 2021 r. (I Cgg 18/20): „wypłata kwoty stanowiącej utratę wartości budynku nie stanowiłaby kompleksowego naprawienia szkody, a to ze względu na notoryjne okoliczności jakimi są postępujący charakter uszkodzeń budynków posadowionych przy ulicy (…) w R., występujące tam odkształcenia terenu i związane z tym wychylenia obiektów i problemy techniczne związane z napieraniem na siebie poszczególnych segmentów szeregowców, co już w niektórych obiektach spowodowało poważne uszkodzenia konstrukcyjne. W ocenie Sądu wobec niemożności przywrócenia budynku do stanu poprzedniego zasadnym jest naprawienie szkody poprzez wpłacenie jego wartości odtworzeniowej pomniejszonej o stopień zużycia, co w pełni zrekompensuje uszczerbek w majątku powodów, a jednocześnie pozwoli stronom uniknąć kolejnych sporów na przyszłość.”

Mając na uwadze powyższe, w przypadku niemożności przywrócenia budynku do stanu poprzedniego, właścicielom nieruchomości pozostaje domagać się wypłaty w pieniądzu odszkodowania według wartości odtworzeniowej budynku.

Kategorie
Bez kategorii

Wygrywamy z Karbonia S.A- pierwszy wyrok w Polsce!

Niezmiernie miło nam poinformować, iż jako pierwsi w Polsce uzyskaliśmy pozytywny wyrok przeciwko kopalni Karbonia S.A.

Przedmiotem roszczenia był zwrot kosztów zabezpieczeń budynku przed szkodami górniczymi, a na rzecz naszych klientów zasądzono pełen zwrot poniesionych nakładów.

Co do zasady obowiązanym do naprawy szkody – zwrotu nakładu -podobnie jak w przypadku szkód, jest zakład górniczy, który prowadzi działalność eksploatacyjną na danym terenie. Zwrot nakładów przysługuje inwestorowi od momentu zakończenia ostatniego elementu zabezpieczenia obiektu .

Kopalnia Karbonia S.A. zwrot kosztów zabezpieczeń

Roszczenie o zwrot nakładów wydaje się oczywiste, jednakże co w przypadku, gdy kopalnia (Karbonia S.A.) nie rozpoczęła jeszcze wydobycia, w związku z czym nie dokonuje zwrotu poniesionych wydatków?

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług dostępnych na: www.kpi.com.pl

Kategorie
Szkody górnicze

Szkody górnicze – postępowanie ugodowe

Szkody górnicze - postępowanie ugodowe

Z punktu widzenia osoby poszkodowanej problematyka zawierania ugód z kopalnią jest niezwykle istotna. Ugoda jest pierwszym krokiem w walce o uzyskanie odpowiedniego odszkodowania. § Szkody górnicze – postępowanie ugodowe

Raz jeszcze należy zwrócić uwagę, iż podpisanie ugody stanowi zakończenie całego postępowania ugodowego, którego inicjacja rozpoczyna się poprzez złożenie wniosku do kopalni o naprawienie szkody górniczej. Szczególną uwagę należy zwrócić na informacje zamieszczone we wniosku (należy wypisać wszelkie szkody). Ma to niebagatelne znaczenie w przypadku, gdy kopalnia odmówi podpisania ugody na dogodnych dla nas warunkach, co oznaczać będzie konieczność złożenia przez nas pozwu i dochodzenia naszych praw na drodze postępowania sądowego.

Co powinien zawierać nasz wniosek?

Wniosek obligatoryjnie musi zawierać podstawowe dane takie jak:

 • imię i nazwisko właściciela nieruchomości,
 • wskazanie adresu, numeru działki i numeru księgi wieczystej uszkodzonej nieruchomości,
 • określenie sposobu naprawienia szkody,
 • określenie dokładnych uszkodzeń w naszej nieruchomości.

Precyzyjne określenie zakresu uszkodzeń

Ustawa prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 roku regulująca kwestie odszkodowawcze związane ze szkodami wywołanymi ruchem zakładu górniczego stanowi wprost, iż sądowe dochodzenie roszczeń możliwe jest dopiero po wyczerpaniu postępowania ugodowego. Warunek wyczerpania postępowania ugodowego zostanie spełniony, jeżeli:

 • kopalnia odmówi zawarcia ugody,
 • od skierowania przez poszkodowanego roszczenia wobec kopalni upłynęło 30 dni.

Mając na uwadze powyższe, szczegółowe określenie zakresu uszkodzeń ma bardzo duże znaczenie, gdyż kierując sprawę do sądu roszczenie zawarte w pozwie musi być sformułowane w takiej samej postaci jak roszczenie zawarte w wniosku o naprawienie szkód górniczych. Sąd w przeciwnym wypadku oddali nasze roszczenie w tym zakresie, w którym nie było ono przedmiotem postępowania ugodowego – nie zostało zawarte we wniosku.

Zachęcamy do skorzystania z naszych pozostałych usług dostępnych na: www.kpi.com.pl

§ Szkody górnicze – postępowanie ugodowe

Kategorie
Szkody górnicze

Naprawa szkody przez kopalnię – dlaczego się nie zgadzać

Naprawienie szkody przez zakład górniczy jest tylko jedną z możliwości jakiej poszkodowani mogą się domagać. W związku z powyższym zagadnienie dotyczące sposobu naprawienia szkody przez zakład górniczy wymaga szerszego omówienia, a także wyjaśnienia dlaczego zawsze powinniśmy domagać się odszkodowania pieniężnego, niż liczyć na dokonanie naprawy uszkodzonej działania nieruchomości przez kopalnię. § Naprawa szkody przez kopalnię – dlaczego się nie zgadzać?

Szkody na budynku – co dalej?

Zgodnie z przepisami prawa, kopalnia odpowiada za szkody spowodowane ruchem zakładu górniczego (szkody górnicze), a wybór sposobu naprawy szkody należy do poszkodowanego. Ustalenie związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy wystąpieniem szkód na nieruchomości, a działalnością kopalni wymaga wiadomości specjalnych, których sąd nie posiada. W związku z powyższym powoływany jest biegły sądowy chyba, że kopalnia uzna swoją odpowiedzialność. Również wycena należnego odszkodowania wymaga fachowej wiedzy, aby rzetelnie i obiektywnie określić rzeczywistą wartość uszkodzeń. W tym zakresie biegły sądowy-wy wykazuje wysokość odszkodowania koniecznego do przywrócenia nieruchomości do stanu pierwotnego – przed uszkodzeniem . Co w przypadku, gdy kopalnia zaproponuje w ugodzie przedsądowej naprawę?

Jakie są sposoby naprawienia szkody?

Jak wskazuje ustawodawca, zgodnie z art. 144 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze, właściciel nieruchomości uprawniony jest do żądania naprawienia wyrządzonej ruchem zakładu górniczego szkody na zasadach określonych ustawą, przy czym odpowiedzialność przedsiębiorcy opiera się na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

Kodeks Cywilny definiuje szkodę jako uszczerbek w majątku poszkodowanego, którego doznał on wbrew swej woli. Szkodą, jest więc wszelki bezprawny uszczerbek dotykający osobę, wyrażający się w różnicy pomiędzy stanem majątku poszkodowanego, jaki istniał a stanem, jaki powstał skutkiem zdarzenia wywołującego szkodę. 

Zgodnie z przepisami prawa szkoda może przybrać dwie postaci: tzw. szkody rzeczywistej, jak i utraconych korzyści (art. 361 § 2 k.c.). 

Co ważne, w myśl art. 363 § 1 kc naprawienie szkody może polegać, bądź na przywróceniu stanu poprzedniego, czyli tzw. „restytucji naturalnej”, bądź na zapłacie odszkodowania pieniężnego. Wybór co do sposobu naprawienia szkody pochodzenia górniczego należy co do zasady do poszkodowanego – oczywiście pod warunkiem, że restytucja naturalna w ogóle jest możliwa i dopuszczalna. 

Dlaczego nie warto powierzać naprawiania nieruchomości kopalni?

Zarówno proponowana ugoda przedsądowa jak i pozytywna opinia biegłego sądowego potwierdza związek przyczynowo – skutkowy, w związku z powyższym ostatnim etapem jest wybór naprawienia szkody.

Nasze wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw o odszkodowania z tytułu szkód górniczych jednoznacznie pokazuje, że najszybszym i zarazem najlepszym sposobem jest wybór odszkodowania w formie pieniężnej.

Kopalnia nie rzadko próbuje jednak przekonać, że szkodę na nieruchomości naprawi we własnym zakresie. Pamiętać należy jednak o tym, że :

 1. Naprawa szkody przez kopalnię wymaga wykonania szeregu prac zmierzających do usunięcia uszkodzeń, a to ze względu na fakt, iż podmioty górnicze to podmioty złożone organizacyjnie. Po podpisaniu ugody na na naprawę szkód przez kopalnię w pierwszej kolejności musi dojść do formalnego wyłonienia wykonawcy. Proces wyboru wykonawcy odbywa się najczęściej w drodze przetargu publicznego. W 99 % przypadków wybierany jest najbardziej atrakcyjny cenowo dla kopalni oferent, co rodzi zagrożenie i obawę, iż prace odszkodowawcze nie zostaną wykonane w sposób najlepszy z możliwych jakościowo.
 2. Naprawa szkody przez kopalnię oznacza długi okres oczekiwania na rozpoczęcie prac oraz na ich ukończenie. Często od chwili wybrania firmy wykonawczej do dnia rozpoczęcia prac upływa kilkanaście miesięcy. W czasie oczekiwania często zdarzają nie sytuacje warunkujące konieczność wyłonienia innej firmy wykonawczej i cały proces zaczyna się od nowa, co wydłuża czas oczekiwania o kilkanaście miesięcy.
 3. Zakład górniczy uzależnia naprawę od uzyskania dotacji przez zakład górniczy na ten cel. W przypadku braku uzyskania dotacji na dany rok, zakład górniczy zawiera z poszkodowanymi aneks przedłużający obowiązek wypłaty/naprawy o kolejne lata. Niestety brak jest możliwości weryfikacji czy kopalnia ww. dotację otrzymała.

Przedstawione powyżej argumenty jednoznacznie wskazują, iż korzystniejszym sposobem naprawy szkód górniczych jest uzyskanie odpowiedniego odszkodowania pieniężnego. Taka forma odszkodowania sprawia, iż mamy pełną kontrolę nad ewentualnym sposobem naprawienia szkody a ponadto środki uzyskane z odszkodowania mogą być przeznaczone na dowolnie wybrany przez nas cel, w tym także zupełnie niezwiązany z naprawą nieruchomości.

Zachęcamy do skorzystania z naszych pozostałych usług dostępnych na: www.kpi.com.pl

§ Naprawa szkody przez kopalnię – dlaczego się nie zgadzać?

Kategorie
Szkody górnicze

Jaką formę naprawy szkód górniczych wybrać?

 Jaką formę naprawy szkód górniczych wybrać?
Jaką formę naprawy szkód górniczych wybrać?

Zgodnie z przepisami prawa, wybór sposobu naprawy szkody należy do poszkodowanego. Przepisy te dotyczą również szkód pochodzenia górniczego. Co ważne, ograniczenie swobody wyboru naprawy szkody jest ograniczone tylko i wyłącznie w dwóch przypadkach: gdy przywrócenie stanu poprzedniego jest niemożliwe, bądź gdy przywrócenie stanu poprzedniego pociągałoby za sobą dla dłużnika nadmierne trudności lub koszty. W takim przypadku poszkodowany może dochodzić jedynie świadczenia w pieniądzu. § Jaką formę naprawy szkód górniczych wybrać?

Jaką formę naprawy szkód górniczych wybrać?

Przepisy prawa przewidują zatem dwie zasadnicze formy naprawienia szkody. Pierwszą z nich jest tzw. restytucja naturalna, co oznacza naprawę rzeczy uszkodzonej poprzez jej przywrócenie do stanu poprzedniego. Drugą formą naprawy jest natomiast odpowiednio wyliczone odszkodowanie pieniężne.

Z doświadczenia wiemy, iż w przypadku wystąpienia szkód górniczych niewątpliwie korzystniejszym dla poszkodowanych jest wybór odszkodowania w formie pieniężnej.

Dlaczego warto wybrać odszkodowanie w formie pieniężnej?

 1. Naprawa szkody przez kopalnię wymaga wykonania szeregu prac zmierzających do usunięcia uszkodzeń, a to ze względu na fakt, iż podmioty górnicze to podmioty złożone organizacyjnie. Po podpisaniu ugody na na naprawę szkód przez kopalnię w pierwszej kolejności musi dojść do formalnego wyłonienia wykonawcy. Proces wyboru wykonawcy odbywa się najczęściej w drodze przetargu publicznego. W 99 % przypadków wybierany jest najbardziej atrakcyjny cenowo dla kopani oferent, co rodzi zagrożenie i obawę, iż prace odszkodowawcze nie zostaną wykonane w sposób najlepszy z możliwych jakościowo.
 2. Naprawa szkody przez kopalnię oznacza długi okres oczekiwania na rozpoczęcie prac oraz na ich ukończenie. Często od chwili wybrania firmy wykonawczej do dnia rozpoczęcia prac upływa kilkanaście miesięcy. W czasie oczekiwania często zdarzają nie sytuacje warunkujące konieczność wyłonienia innej firmy wykonawczej i cały proces zaczyna się od nowa, co wydłuża czas oczekiwania o kilkanaście miesięcy.
 3. Zakład górniczy uzależnia naprawę od uzyskania dotacji przez zakład górniczy na ten cel. W przypadku braku uzyskania dotacji na dany rok, zakład górniczy zawiera z poszkodowanymi aneks przedłużający obowiązek wypłaty/naprawy o kolejne lata. Niestety brak jest możliwości weryfikacji czy kopalnia ww. dotację otrzymała.

Przedstawione powyżej argumenty jednoznacznie wskazują, iż korzystniejszym sposobem naprawy szkód górniczych jest uzyskanie odpowiedniego odszkodowania pieniężnego. Taka forma odszkodowania sprawia, iż mamy pełną kontrolę nad ewentualnym sposobem naprawienia szkody a ponadto środki uzyskane z odszkodowania mogą być przeznaczone na dowolnie wybrany przez nas cel, w tym także zupełnie niezwiązany z naprawą nieruchomości.

Zachęcamy do skorzystania z naszych pozostałych usług dostępnych na: www.kpi.com.pl

§ Jaką formę naprawy szkód górniczych wybrać?

Kategorie
Szkody górnicze Ugoda

Zabezpieczenie nowych budynków a już istniejących

Zabezpieczenie nowych budynków a już istniejących

W przypadku nowych inwestycji, inwestor na etapie projektowania przewiduje, wysokość dodatkowych kosztów, które będzie musiał ponieść, aby dostatecznie zabezpieczyć budynek przed powstaniem szkód górniczych. Często konieczne jest zastosowanie płyty fundamentowej zamiast ław fundamentowych, a nawet zastosowanie dodatkowego zbrojenia budynku, czy dodatkowego wzmocnienia stropów. Właściciel budynku jest zobowiązany wybudować budynek posiadający odpowiednie zabezpieczenia. § Zabezpieczenie nowych budynków a już istniejących.

Co w przypadku zwiększenia kategorii wpływów szkód górniczych?

W przypadku rozpoczęcia nowego wydobycia lub rozszerzenia wydobycia już prowadzonego, właściciele nieruchomości nie posiadają możliwości dodatkowego zabezpieczenia budynków. W sytuacji wystąpienia szkód na nieruchomości, właściciele upoważnieni są do wystąpienia wniosku o odszkodowanie.

Czy przysługuje mi zwrot kosztów zabezpieczeń budynku?

​Obowiązanym do naprawy szkody – zwrotu nakładu -podobnie jak w przypadku szkód, jest zakład górniczy, który prowadzi działalność eksploatacyjną na danym terenie. Zwrot nakładów przysługuje inwestorowi od momentu zakończenia ostatniego elementu zabezpieczenia obiektu .

Jak ubiegać się o zwrot kosztów zabezpieczeń budynku?

Aby ubiegać się o zwrot kosztów zabezpieczeń budynku należy sporządzić dokładny kosztorys różnicowy, który będzie opisywał wszelkie nakłady dodatkowe, jakie musieliśmy ponieść w związku z zabezpieczaniem budynku przed szkodami górniczymi. Kosztorys, wraz z kserokopiami projektu, decyzji o pozwoleniu na budowę, dokumentem poświadczającym opłatę za inspektora nadzoru, dziennikiem budowy przedkłada się wraz z wnioskiem o naprawę szkód.

Na podstawie wniosku z załączonymi dokumentami kopalnia przedstawia propozycję ugody.

Zazwyczaj zwrot nakładów proponowany przez zakłady górnicze nie pokrywają faktycznie poniesionych przez inwestora nakładów finansowych. W przypadku zaniżonej wartości nakładów, takie świadczenie traktujemy jak szkodę, którą poniósł inwestor, i która wymaga naprawy. 

Należy pamiętać, iż inwestorom budującym na terenach objętych eksploatacją górniczą przysługuje prawo do wypłaty odszkodowania za zaistniałe szkody. W związku z powyższy bardzo często inwestorzy decydują się na wejście na drogę postępowania sądowego, aby uzyskać faktyczny zwrot poniesionych nakładów.