Kategorie
Bez kategorii

Najwyższe odszkodowanie uzyskane w Radlinie

Niezmiernie miło nam poinformować, iż po raz kolejny uzyskaliśmy pozytywny wyrok przeciwko kopalni SRK S.A. Rozstrzygniecie Sądu Okręgowego w Katowicach w całości uwzględniło żądanie powództwa i tym samym Sąd zasądził na rzecz Klientów ok. 526 tysiące złotych.

Tym bardziej cieszy fakt, iż jest to obecnie najwyższe odszkodowanie uzyskane w miejscowości Radlin.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług dostępnych na: www.kpi.com.pl

Kategorie
Bez kategorii

Kolejna wygrana z Karobnia S.A

Niezmiernie miło nam poinformować, iż po raz kolejny uzyskaliśmy pozytywny wyrok przeciwko kopalni Karbonia S.A.

Przedmiotem roszczenia był zwrot kosztów zabezpieczeń budynku przed szkodami górniczymi, a na rzecz naszych klientów zasądzono pełen zwrot poniesionych nakładów.

Co do zasady obowiązanym do naprawy szkody – zwrotu nakładu -podobnie jak w przypadku szkód, jest zakład górniczy, który prowadzi działalność eksploatacyjną na danym terenie. Zwrot nakładów przysługuje inwestorowi od momentu zakończenia ostatniego elementu zabezpieczenia obiektu .

KOPALNIA KARBONIA S.A. ZWROT KOSZTÓW ZABEZPIECZEŃ

Roszczenie o zwrot nakładów wydaje się oczywiste, jednakże co w przypadku, gdy kopalnia (Karbonia S.A.) nie rozpoczęła jeszcze wydobycia, w związku z czym nie dokonuje zwrotu poniesionych wydatków?

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług dostępnych na: www.kpi.com.pl

Kategorie
Bez kategorii

Kiedy przedawniają się roszczenia o szkody górnicze?

przedawnienie roszczeń

Na wstępie należy podkreślić, iż roszczenia majątkowe (do których zaliczamy roszczenia o szkody górnicze) ulegają przedawnieniu. Powyższe oznacza, iż po upływie danego terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia. § Kiedy przedawniają się roszczenia o szkody górnicze?

JAKI JEST TERMIN PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ MAJĄTKOWYCH?

Zgodnie z kodeksem cywilnym, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat. Natomiast termin przedawnienia dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata

Co ważne, w przypadku jeżeli termin przedawnienia jest dłuższy niż dwa lata – koniec terminu przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego.

JAKI JEST TERMIN PRZEDAWNIENIA DLA SZKÓD GÓRNICZYCH?

W przypadku szkód górniczych mamy do czynienia z tzw. lex specialis derogat legi generali czyli ustawą o większym stopniu szczegółowości niż zasady ogólne przedawnienia zawarte w Kodeksie Cywilnym.

Ustawą określającą terminy przedawnienia dla szkód górniczych jest ustawa prawa geologiczne i górnicze tj. ustawa z dnia 2 lipca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1420). Zgodnie z art. 1449 ww. ustawy roszczenia  przedawniają się z upływem 5 lat od dnia dowiedzenia się o szkodzie. 

Co niezwykle istotne, samo zgłoszenie ujawnienia szkody do zakładu górniczego nie wpływa na przerwanie terminu przedawnienia. Dopiero złożenie pozwu sądowego pełni funkcję przerwania ww. terminu.

JAKI JEST TERMIN PRZEDAWNIENIA DOCHODZENIA KOSZTÓW ZABEZPIECZEŃ NIERUCHOMOŚCI PRZED SZKODAMI GÓRNICZYMI?

Roszczenia prewencyjne, czyli dotyczące dochodzenia kosztów zabezpieczeń przed szkodami górniczymi, które ponosi się przed użytkowaniem budynku, na etapie jego budowy, co do zasady ulegają przedawnieniu najpóźniej od dnia wydatkowania środków na tenże cel. Jednakże cod dnia wykonania robót zabezpieczających

W tym zakresie, w związku z wątpliwościami co do sposobu liczenia okresu przedawnienia co do roszczeń prewencyjnych, wypowiedział się Sąd Najwyższy (Wyrok SN z 14.12.2017 r., wydany w sprawie pod sygnaturą akt V CSK 117/17, źródło: Legalis), który stwierdził, iż:

Początek przedawnienia roszczenia prewencyjnego wyznacza inne zdarzenie niż dowiedzenie się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. W grę wchodzi albo zdarzenie, którego ziszczenie się spowodowało ustanie stanu zagrożenia, a więc wykonanie stosownych robót zabezpieczających, albo dopiero poniesienie związanych z tym nakładów. Zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. 2005 r. Nr 228, poz. 1947 ze zm.), jeżeli poszkodowany poniósł nakłady na naprawienie szkody, odszkodowanie ustala się w wysokości odpowiadającej wartości uzasadnionych nakładów. Podobną regulację zawiera art. 148 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2126 ze zm.). Poniesienie nakładów zatem daje podstawę do dochodzenia ich zwrotu.

Zachęcamy do skorzystania z naszych pozostałych usług dostępnych na: www.kpi.com.pl

§ Kiedy przedawniają się roszczenia o szkody górnicze?

Kategorie
Bez kategorii

KANCELARIA PRAWNA CZY FIRMA ODSZKODOWAWCZA?

Wielokrotnie nasi klienci pytają jaka jest różnica pomiędzy kancelarią prawną, kancelarią odszkodowawczą czy też firmą odszkodowawczą? § KANCELARIA PRAWNA CZY FIRMA ODSZKODOWAWCZA?

Większość z nas nie dostrzega żadnej różnicy pomiędzy wskazanymi powyżej podmiotami. Należy jednak wskazać, iż w sytuacji, gdy muszą skorzystać z pomocy profesjonalisty koniecznym jest dokonanie właściwego wyboru.

Kancelaria Prawna Invicta prowadzi postępowania w przedmiocie uzyskania odszkodowań. Zwracając się do kancelarii prawnej, która jest doświadczona w prowadzeniu spraw odszkodowawczych klienci mają gwarancję, że ich sprawa trafi w ręce adwokatów/radców prawnych wyspecjalizowanych właśnie w tej dziedzinie. Kancelaria dokonuje wnikliwej analizy problemu, doradza najbardziej optymalne rozwiązanie, a sprawą zajmie się profesjonalista.

CZYM JEST ZAWÓD ADWOKATA?

Każdy adwokat musi ukończyć wyższe studia prawnicze, a następnie odbyć dedykowaną aplikację adwokacką,  w ramach,  której zyska cenną praktykę. Następnie musi zdać stosowny egzamin adwokacki. Adwokat w ramach prowadzonej sporządza pisma procesowe, akty prawne, a co najważniejsze, występuje przed sądami i organami administracji państwowej w charakterze obrońcy lub pełnomocnika.

CO WYRÓŻNIA ADWOKATA?

Jednym z zasadniczych obowiązków adwokata jest zachowanie tajemnicy zawodowej. Każda osoba korzystająca z usług i pomocy prawnej adwokata zapewnioną ma gwarancję poufności. Każdy adwokat posiada obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, obejmujące czynności wykonywane podczas udzielania pomocy prawnej. Zawód adwokata uregulowany jest przez ustawę z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. Każdy adwokat zobowiązany jest również postępować zgodnie z Kodeksem Etyki Adwokata, co daje dodatkową gwarancję rzetelności świadczonych usług prawnych.

Kancelaria prawna to najlepszy wybór w przypadku ubiegania się o odszkodowanie. Odpowiednie kwalifikacje prawników i wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu podobnych spraw umożliwiają nie tylko zaoferowanie szerokiego zakresu pomocy, ale także pozwalają na dochodzenie praw poszkodowanego przed sądem. Prawnicy kancelarii pomagają swoim klientom na każdym etapie procesu uzyskiwania należnego odszkodowania – od przygotowania pozwu, aż po reprezentację w trakcie rozpraw.

KANCELARIA PRAWNA, A FIRMA ODSZKODOWAWCZA – RÓŻNICE 

Najważniejszą różnicą pomiędzy kancelarią prawną, a firmą odszkodowawczą jest wykształcenie pracowników, a także możliwość występowania przez adwokatów/radców prawnych przed sądem, czego nie posiada firma odszkodowawcza.

Często podczas reprezentacji klienta w procesie sądowym firma odszkodowawcza korzysta z pomocy zewnętrznej kancelarii adwokackiej, a klient ponosi z tego tytułu dodatkowe koszty udzielonego pełnomocnictwa. Firma odszkodowawcza nie może bowiem występować przed sądem, gdyż nie posiada odpowiednich uprawnień. Zatem zdecydowanie lepiej od razu zlecić sprawę kancelarii adwokackiej, gdyż kompetencje adwokatów potwierdzone są uzyskanym tytułem zawodowym.

Różnicą pomiędzy kancelarią adwokacką, a firmą odszkodowawczą jest również cena świadczonych usług. Uzyskanie odszkodowania z firmą odszkodowawczą może być droższe, niż początkowe obietnice, czy ustalenia. Owszem, opłata po zakończonej sprawie w wysokości określonego procentu, jaką oferują firmy odszkodowawcze, może wydawać się atrakcyjna, jednakże należy pamiętać, w ostatecznym rozrachunku wszelkie koszty mogą wynosić około 1/3 uzyskanej kwoty odszkodowania. Z kancelarią prawnej koszty te są często niższe.

ODSZKODOWANIE Z KANCELARIĄ

W przypadku ubiegania się o odszkodowanie, wybór kancelarii prawnej jest zatem właściwy. Zapewnienie profesjonalnego wsparcia na każdym etapie sprawy, w tym podczas sprawy sądowej pomoże uzyskać należną kwotę odszkodowania, a koszt prowadzenia sprawy niejednokrotnie okazuje się dużo niższy niż w przypadku firm odszkodowawczych.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług dostępnych na: www.kpi.com.pl

Kategorie
Bez kategorii

Wygrywamy z Karbonia S.A- pierwszy wyrok w Polsce!

Niezmiernie miło nam poinformować, iż jako pierwsi w Polsce uzyskaliśmy pozytywny wyrok przeciwko kopalni Karbonia S.A.

Przedmiotem roszczenia był zwrot kosztów zabezpieczeń budynku przed szkodami górniczymi, a na rzecz naszych klientów zasądzono pełen zwrot poniesionych nakładów.

Co do zasady obowiązanym do naprawy szkody – zwrotu nakładu -podobnie jak w przypadku szkód, jest zakład górniczy, który prowadzi działalność eksploatacyjną na danym terenie. Zwrot nakładów przysługuje inwestorowi od momentu zakończenia ostatniego elementu zabezpieczenia obiektu .

Kopalnia Karbonia S.A. zwrot kosztów zabezpieczeń

Roszczenie o zwrot nakładów wydaje się oczywiste, jednakże co w przypadku, gdy kopalnia (Karbonia S.A.) nie rozpoczęła jeszcze wydobycia, w związku z czym nie dokonuje zwrotu poniesionych wydatków?

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług dostępnych na: www.kpi.com.pl