Kategorie
Szkody górnicze

Błędy projektowe a szkody górnicze

Co istotne, zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy prawo geologiczne i górnicze właściciel nie może sprzeciwić się zagrożeniom spowodowanym ruchem zakładu górniczego. Upoważniony jest on jednak do żądania naprawienia szkody wyrządzonej ruchem zakładu, na zasadach określonych ustawą. § Błędy projektowe a szkody górnicze

Wznoszenie budynków na terenach górniczych zawsze będzie wiązało się z ryzykiem powstania szkód pochodzenia górniczego. W celu minimalizacji skutków eksploatacji górniczej, inwestor powinien uzyskać stosowne informacje dotyczące projektowanych wpływów eksploatacji górniczej, a projektant przyjąć stosowne rozwiązania zabezpieczające. Rodzaj koniecznych zabezpieczeń uzależniony jest od kategorii wpływów deformacji. Niejednokrotnie jednak zdarza się, że na skutek błędów projektowych, bądź błędów wykonawczych faktyczne zabezpieczenie budynku przed skutkami wpływów eksploatacji górniczej nie zostanie osiągnięte lub będzie niewystarczające.

Błędy projektowe a szkody górnicze w orzecznictwie

Co niezwykle istotne, działanie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu budynku niezgodnie z obowiązującymi normami i sztuką budowlaną z punktu widzenia odpowiedzialności za szkodę, stanowi czyn niedozwolony w rozumieniu art. 415 KC.

Ponadto, w orzecznictwie słusznie podnosi się, że odpowiedzialność przedsiębiorcy za skutki eksploatacji górniczej ma charakter odpowiedzialności deliktowej, a do naprawiania szkód będących następstwem eksploatacji zgodnie z art. 145 ustawy prawo geologiczne i górnicze mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 441 § 1 KC kopalnia oraz wykonawca/projektant nieruchomości ponoszą odpowiedzialność solidarną w sytuacji gdy ujawnione na nieruchomości szkody górnicze są efektem zarówno eksploatacji prowadzonej przez kopalnię, jak i wad wykonawczych oraz projektowych wykonawcy przy powstawaniu budynku. Natomiast w sytuacji gdy szkody wywołane wadami budynku nie będą mogły zostać oddzielone od szkód wywołanych wpływami eksploatacji górniczej, szkodę należy traktować jako jednolitą, niepodzielną całość.

Jak stwierdził Sąd Okręgowy w Gliwicach w wyroku z dnia 16 lutego 2021 r. (I Cgg 18/20): „wypłata kwoty stanowiącej utratę wartości budynku nie stanowiłaby kompleksowego naprawienia szkody, a to ze względu na notoryjne okoliczności jakimi są postępujący charakter uszkodzeń budynków posadowionych przy ulicy (…) w R., występujące tam odkształcenia terenu i związane z tym wychylenia obiektów i problemy techniczne związane z napieraniem na siebie poszczególnych segmentów szeregowców, co już w niektórych obiektach spowodowało poważne uszkodzenia konstrukcyjne. W ocenie Sądu wobec niemożności przywrócenia budynku do stanu poprzedniego zasadnym jest naprawienie szkody poprzez wpłacenie jego wartości odtworzeniowej pomniejszonej o stopień zużycia, co w pełni zrekompensuje uszczerbek w majątku powodów, a jednocześnie pozwoli stronom uniknąć kolejnych sporów na przyszłość.”

Mając na uwadze powyższe, w przypadku niemożności przywrócenia budynku do stanu poprzedniego, właścicielom nieruchomości pozostaje domagać się wypłaty w pieniądzu odszkodowania według wartości odtworzeniowej budynku.

Kategorie
Szkody górnicze

Szkody górnicze – postępowanie ugodowe

Szkody górnicze - postępowanie ugodowe

Z punktu widzenia osoby poszkodowanej problematyka zawierania ugód z kopalnią jest niezwykle istotna. Ugoda jest pierwszym krokiem w walce o uzyskanie odpowiedniego odszkodowania. § Szkody górnicze – postępowanie ugodowe

Raz jeszcze należy zwrócić uwagę, iż podpisanie ugody stanowi zakończenie całego postępowania ugodowego, którego inicjacja rozpoczyna się poprzez złożenie wniosku do kopalni o naprawienie szkody górniczej. Szczególną uwagę należy zwrócić na informacje zamieszczone we wniosku (należy wypisać wszelkie szkody). Ma to niebagatelne znaczenie w przypadku, gdy kopalnia odmówi podpisania ugody na dogodnych dla nas warunkach, co oznaczać będzie konieczność złożenia przez nas pozwu i dochodzenia naszych praw na drodze postępowania sądowego.

Co powinien zawierać nasz wniosek?

Wniosek obligatoryjnie musi zawierać podstawowe dane takie jak:

 • imię i nazwisko właściciela nieruchomości,
 • wskazanie adresu, numeru działki i numeru księgi wieczystej uszkodzonej nieruchomości,
 • określenie sposobu naprawienia szkody,
 • określenie dokładnych uszkodzeń w naszej nieruchomości.

Precyzyjne określenie zakresu uszkodzeń

Ustawa prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 roku regulująca kwestie odszkodowawcze związane ze szkodami wywołanymi ruchem zakładu górniczego stanowi wprost, iż sądowe dochodzenie roszczeń możliwe jest dopiero po wyczerpaniu postępowania ugodowego. Warunek wyczerpania postępowania ugodowego zostanie spełniony, jeżeli:

 • kopalnia odmówi zawarcia ugody,
 • od skierowania przez poszkodowanego roszczenia wobec kopalni upłynęło 30 dni.

Mając na uwadze powyższe, szczegółowe określenie zakresu uszkodzeń ma bardzo duże znaczenie, gdyż kierując sprawę do sądu roszczenie zawarte w pozwie musi być sformułowane w takiej samej postaci jak roszczenie zawarte w wniosku o naprawienie szkód górniczych. Sąd w przeciwnym wypadku oddali nasze roszczenie w tym zakresie, w którym nie było ono przedmiotem postępowania ugodowego – nie zostało zawarte we wniosku.

Zachęcamy do skorzystania z naszych pozostałych usług dostępnych na: www.kpi.com.pl

§ Szkody górnicze – postępowanie ugodowe

Kategorie
Szkody górnicze

Naprawa szkody przez kopalnię – dlaczego się nie zgadzać

Naprawienie szkody przez zakład górniczy jest tylko jedną z możliwości jakiej poszkodowani mogą się domagać. W związku z powyższym zagadnienie dotyczące sposobu naprawienia szkody przez zakład górniczy wymaga szerszego omówienia, a także wyjaśnienia dlaczego zawsze powinniśmy domagać się odszkodowania pieniężnego, niż liczyć na dokonanie naprawy uszkodzonej działania nieruchomości przez kopalnię. § Naprawa szkody przez kopalnię – dlaczego się nie zgadzać?

Szkody na budynku – co dalej?

Zgodnie z przepisami prawa, kopalnia odpowiada za szkody spowodowane ruchem zakładu górniczego (szkody górnicze), a wybór sposobu naprawy szkody należy do poszkodowanego. Ustalenie związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy wystąpieniem szkód na nieruchomości, a działalnością kopalni wymaga wiadomości specjalnych, których sąd nie posiada. W związku z powyższym powoływany jest biegły sądowy chyba, że kopalnia uzna swoją odpowiedzialność. Również wycena należnego odszkodowania wymaga fachowej wiedzy, aby rzetelnie i obiektywnie określić rzeczywistą wartość uszkodzeń. W tym zakresie biegły sądowy-wy wykazuje wysokość odszkodowania koniecznego do przywrócenia nieruchomości do stanu pierwotnego – przed uszkodzeniem . Co w przypadku, gdy kopalnia zaproponuje w ugodzie przedsądowej naprawę?

Jakie są sposoby naprawienia szkody?

Jak wskazuje ustawodawca, zgodnie z art. 144 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze, właściciel nieruchomości uprawniony jest do żądania naprawienia wyrządzonej ruchem zakładu górniczego szkody na zasadach określonych ustawą, przy czym odpowiedzialność przedsiębiorcy opiera się na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

Kodeks Cywilny definiuje szkodę jako uszczerbek w majątku poszkodowanego, którego doznał on wbrew swej woli. Szkodą, jest więc wszelki bezprawny uszczerbek dotykający osobę, wyrażający się w różnicy pomiędzy stanem majątku poszkodowanego, jaki istniał a stanem, jaki powstał skutkiem zdarzenia wywołującego szkodę. 

Zgodnie z przepisami prawa szkoda może przybrać dwie postaci: tzw. szkody rzeczywistej, jak i utraconych korzyści (art. 361 § 2 k.c.). 

Co ważne, w myśl art. 363 § 1 kc naprawienie szkody może polegać, bądź na przywróceniu stanu poprzedniego, czyli tzw. „restytucji naturalnej”, bądź na zapłacie odszkodowania pieniężnego. Wybór co do sposobu naprawienia szkody pochodzenia górniczego należy co do zasady do poszkodowanego – oczywiście pod warunkiem, że restytucja naturalna w ogóle jest możliwa i dopuszczalna. 

Dlaczego nie warto powierzać naprawiania nieruchomości kopalni?

Zarówno proponowana ugoda przedsądowa jak i pozytywna opinia biegłego sądowego potwierdza związek przyczynowo – skutkowy, w związku z powyższym ostatnim etapem jest wybór naprawienia szkody.

Nasze wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw o odszkodowania z tytułu szkód górniczych jednoznacznie pokazuje, że najszybszym i zarazem najlepszym sposobem jest wybór odszkodowania w formie pieniężnej.

Kopalnia nie rzadko próbuje jednak przekonać, że szkodę na nieruchomości naprawi we własnym zakresie. Pamiętać należy jednak o tym, że :

 1. Naprawa szkody przez kopalnię wymaga wykonania szeregu prac zmierzających do usunięcia uszkodzeń, a to ze względu na fakt, iż podmioty górnicze to podmioty złożone organizacyjnie. Po podpisaniu ugody na na naprawę szkód przez kopalnię w pierwszej kolejności musi dojść do formalnego wyłonienia wykonawcy. Proces wyboru wykonawcy odbywa się najczęściej w drodze przetargu publicznego. W 99 % przypadków wybierany jest najbardziej atrakcyjny cenowo dla kopalni oferent, co rodzi zagrożenie i obawę, iż prace odszkodowawcze nie zostaną wykonane w sposób najlepszy z możliwych jakościowo.
 2. Naprawa szkody przez kopalnię oznacza długi okres oczekiwania na rozpoczęcie prac oraz na ich ukończenie. Często od chwili wybrania firmy wykonawczej do dnia rozpoczęcia prac upływa kilkanaście miesięcy. W czasie oczekiwania często zdarzają nie sytuacje warunkujące konieczność wyłonienia innej firmy wykonawczej i cały proces zaczyna się od nowa, co wydłuża czas oczekiwania o kilkanaście miesięcy.
 3. Zakład górniczy uzależnia naprawę od uzyskania dotacji przez zakład górniczy na ten cel. W przypadku braku uzyskania dotacji na dany rok, zakład górniczy zawiera z poszkodowanymi aneks przedłużający obowiązek wypłaty/naprawy o kolejne lata. Niestety brak jest możliwości weryfikacji czy kopalnia ww. dotację otrzymała.

Przedstawione powyżej argumenty jednoznacznie wskazują, iż korzystniejszym sposobem naprawy szkód górniczych jest uzyskanie odpowiedniego odszkodowania pieniężnego. Taka forma odszkodowania sprawia, iż mamy pełną kontrolę nad ewentualnym sposobem naprawienia szkody a ponadto środki uzyskane z odszkodowania mogą być przeznaczone na dowolnie wybrany przez nas cel, w tym także zupełnie niezwiązany z naprawą nieruchomości.

Zachęcamy do skorzystania z naszych pozostałych usług dostępnych na: www.kpi.com.pl

§ Naprawa szkody przez kopalnię – dlaczego się nie zgadzać?

Kategorie
Szkody górnicze

Jaką formę naprawy szkód górniczych wybrać?

 Jaką formę naprawy szkód górniczych wybrać?
Jaką formę naprawy szkód górniczych wybrać?

Zgodnie z przepisami prawa, wybór sposobu naprawy szkody należy do poszkodowanego. Przepisy te dotyczą również szkód pochodzenia górniczego. Co ważne, ograniczenie swobody wyboru naprawy szkody jest ograniczone tylko i wyłącznie w dwóch przypadkach: gdy przywrócenie stanu poprzedniego jest niemożliwe, bądź gdy przywrócenie stanu poprzedniego pociągałoby za sobą dla dłużnika nadmierne trudności lub koszty. W takim przypadku poszkodowany może dochodzić jedynie świadczenia w pieniądzu. § Jaką formę naprawy szkód górniczych wybrać?

Jaką formę naprawy szkód górniczych wybrać?

Przepisy prawa przewidują zatem dwie zasadnicze formy naprawienia szkody. Pierwszą z nich jest tzw. restytucja naturalna, co oznacza naprawę rzeczy uszkodzonej poprzez jej przywrócenie do stanu poprzedniego. Drugą formą naprawy jest natomiast odpowiednio wyliczone odszkodowanie pieniężne.

Z doświadczenia wiemy, iż w przypadku wystąpienia szkód górniczych niewątpliwie korzystniejszym dla poszkodowanych jest wybór odszkodowania w formie pieniężnej.

Dlaczego warto wybrać odszkodowanie w formie pieniężnej?

 1. Naprawa szkody przez kopalnię wymaga wykonania szeregu prac zmierzających do usunięcia uszkodzeń, a to ze względu na fakt, iż podmioty górnicze to podmioty złożone organizacyjnie. Po podpisaniu ugody na na naprawę szkód przez kopalnię w pierwszej kolejności musi dojść do formalnego wyłonienia wykonawcy. Proces wyboru wykonawcy odbywa się najczęściej w drodze przetargu publicznego. W 99 % przypadków wybierany jest najbardziej atrakcyjny cenowo dla kopani oferent, co rodzi zagrożenie i obawę, iż prace odszkodowawcze nie zostaną wykonane w sposób najlepszy z możliwych jakościowo.
 2. Naprawa szkody przez kopalnię oznacza długi okres oczekiwania na rozpoczęcie prac oraz na ich ukończenie. Często od chwili wybrania firmy wykonawczej do dnia rozpoczęcia prac upływa kilkanaście miesięcy. W czasie oczekiwania często zdarzają nie sytuacje warunkujące konieczność wyłonienia innej firmy wykonawczej i cały proces zaczyna się od nowa, co wydłuża czas oczekiwania o kilkanaście miesięcy.
 3. Zakład górniczy uzależnia naprawę od uzyskania dotacji przez zakład górniczy na ten cel. W przypadku braku uzyskania dotacji na dany rok, zakład górniczy zawiera z poszkodowanymi aneks przedłużający obowiązek wypłaty/naprawy o kolejne lata. Niestety brak jest możliwości weryfikacji czy kopalnia ww. dotację otrzymała.

Przedstawione powyżej argumenty jednoznacznie wskazują, iż korzystniejszym sposobem naprawy szkód górniczych jest uzyskanie odpowiedniego odszkodowania pieniężnego. Taka forma odszkodowania sprawia, iż mamy pełną kontrolę nad ewentualnym sposobem naprawienia szkody a ponadto środki uzyskane z odszkodowania mogą być przeznaczone na dowolnie wybrany przez nas cel, w tym także zupełnie niezwiązany z naprawą nieruchomości.

Zachęcamy do skorzystania z naszych pozostałych usług dostępnych na: www.kpi.com.pl

§ Jaką formę naprawy szkód górniczych wybrać?

Kategorie
Szkody górnicze Ugoda

Zabezpieczenie nowych budynków a już istniejących

Zabezpieczenie nowych budynków a już istniejących

W przypadku nowych inwestycji, inwestor na etapie projektowania przewiduje, wysokość dodatkowych kosztów, które będzie musiał ponieść, aby dostatecznie zabezpieczyć budynek przed powstaniem szkód górniczych. Często konieczne jest zastosowanie płyty fundamentowej zamiast ław fundamentowych, a nawet zastosowanie dodatkowego zbrojenia budynku, czy dodatkowego wzmocnienia stropów. Właściciel budynku jest zobowiązany wybudować budynek posiadający odpowiednie zabezpieczenia. § Zabezpieczenie nowych budynków a już istniejących.

Co w przypadku zwiększenia kategorii wpływów szkód górniczych?

W przypadku rozpoczęcia nowego wydobycia lub rozszerzenia wydobycia już prowadzonego, właściciele nieruchomości nie posiadają możliwości dodatkowego zabezpieczenia budynków. W sytuacji wystąpienia szkód na nieruchomości, właściciele upoważnieni są do wystąpienia wniosku o odszkodowanie.

Czy przysługuje mi zwrot kosztów zabezpieczeń budynku?

​Obowiązanym do naprawy szkody – zwrotu nakładu -podobnie jak w przypadku szkód, jest zakład górniczy, który prowadzi działalność eksploatacyjną na danym terenie. Zwrot nakładów przysługuje inwestorowi od momentu zakończenia ostatniego elementu zabezpieczenia obiektu .

Jak ubiegać się o zwrot kosztów zabezpieczeń budynku?

Aby ubiegać się o zwrot kosztów zabezpieczeń budynku należy sporządzić dokładny kosztorys różnicowy, który będzie opisywał wszelkie nakłady dodatkowe, jakie musieliśmy ponieść w związku z zabezpieczaniem budynku przed szkodami górniczymi. Kosztorys, wraz z kserokopiami projektu, decyzji o pozwoleniu na budowę, dokumentem poświadczającym opłatę za inspektora nadzoru, dziennikiem budowy przedkłada się wraz z wnioskiem o naprawę szkód.

Na podstawie wniosku z załączonymi dokumentami kopalnia przedstawia propozycję ugody.

Zazwyczaj zwrot nakładów proponowany przez zakłady górnicze nie pokrywają faktycznie poniesionych przez inwestora nakładów finansowych. W przypadku zaniżonej wartości nakładów, takie świadczenie traktujemy jak szkodę, którą poniósł inwestor, i która wymaga naprawy. 

Należy pamiętać, iż inwestorom budującym na terenach objętych eksploatacją górniczą przysługuje prawo do wypłaty odszkodowania za zaistniałe szkody. W związku z powyższy bardzo często inwestorzy decydują się na wejście na drogę postępowania sądowego, aby uzyskać faktyczny zwrot poniesionych nakładów.

Kategorie
Biegły sądowy Szkody górnicze

Opinia biegłego – szkody górnicze

opinia biegłego
opinia biegłego

Szkody górnicze należą do najczęstszych szkód w obiektach budowlanych. Kopalnia zazwyczaj nie przyznaje się do swojej odpowiedzialności, negując związek przyczynowo-skutkowy, stąd konieczność skierowania sprawy na drogę sądową. Sąd rozpoznający naszą sprawę nie posiada specjalistycznej wiedzy pozwalającej mu na wydanie rzetelnego i sprawiedliwego wyroku. Co ważne, w każdym przypadku, gdy rozstrzygnięcie danej kwestii wymaga „wiadomości specjalnych”, tj. takich, które wykraczają poza powszechną wiedzę przeciętnego człowieka, konieczne jest powołanie biegłego. Opinia biegłego – szkody górnicze.

Ustalenie związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy wystąpieniem szkód na nieruchomości, a działalnością kopalni wymaga wiadomości specjalnych, których sąd nie posiada. Podobna sytuacja ma miejsce z wyceną należnego odszkodowania, co również wymaga fachowej wiedzy, aby rzetelnie i obiektywnie określić rzeczywistą wartość uszkodzeń.

Opinia biegłego – kluczowy dowód

Wnosząc sprawę do sądu należy pamiętać, że to na nas spoczywa ciężar udowodnienia roszczenia. Udowodnienie roszczenia wymaga od nas wykazania się inicjatywą dowodową by móc wygrać sprawę. W związku z powyższym już w pozwie zawrzeć odpowiednie wnioski dowodowe, w szczególności wniosek o powołanie biegłego w celu wydania stosownej opinii.

O jakiego biegłego wnioskować ?

W praktyce często wygląda to tak, że sąd powołuje dwóch różnych biegłych. Jednego by wykazał związek przyczynowo- skutkowy oraz drugiego by ocenił wartość prac koniecznych do przywrócenia budynku do stanu pierwotnego. Może się również zdarzyć, że sąd powoła biegłego o podwójnej specjalizacji. W takiej sytuacji postępowanie dowodowe będzie trwało odpowiednio krócej.

Co warte podkreślenia – powołany przez sąd biegły jest niezależnym ekspertem, którego opinia musi być obiektywna, jednoznaczna i kategoryczna. W każdym postępowaniu możemy również wnioskować o wykluczenie danego biegłego, który według posiadanej przez nas wiedzy jest „nieprofesjonalny”.

Opinia biegłego – szkody górnicze www.kpi.com.pl

Kategorie
Szkody górnicze

Zamknięto kopalnię, która wyrządziła szkodę. Co z odszkodowaniem?

zamknięta kopalnia

Obecnie bardzo często zakłady górnicze są likwidowane , a kopalnia będąca w naszym bliskim sąsiedztwie zostaje pewnego dnia zamknięta. Zazwyczaj zwlekamy ze złożeniem wniosku do kopalni o odszkodowanie, a teraz zastanawiamy się czy są jeszcze na odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku działalności kopalni, która juz jest zamknięta. Najlepszą rzeczą jaką można zrobić w tej sytuacji to udanie się do Kancelarii specjalizującej się w sprawach szkód górniczych, w celu wyjaśnienia postępowania odszkodowawczego. Zamknięto kopalnię, która wyrządziła szkodę. Co z odszkodowaniem?

Do likwidacji zakładu górniczego dochodzi zazwyczaj z powodu braku rentowności, bądź na skutek zakończenia okresu udzielonej koncesji, co jest co raz częściej spotykaną sytuacją w województwie Śląskim.  Co warte podkreślenia, teren górniczy pozostaje aktywny sejsmicznie jeszcze przez długie lata od zamknięcia kopalni, powodując w dalszym ciągu powstawanie uszkodzeń i szkód pochodzenia górniczego.

Czy chroni nas prawo?

 Zgodnie z zapisami ustawy prawo górnicze i geologiczne (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze) w sytuacji braku zakładu górniczego, który odpowiedzialny jest za szkodę, a także w przypadku braku jego następcy prawnego za szkodę odpowiada Skarb Państwa.

Kto ostatecznie odpowiada?

W przypadku braku następcy prawnego zakładu górniczego odpowiedzialnego za uszkodzenia nieruchomości, odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa reprezentowany przez właściwy organ nadzoru górniczegoOkręgowy Urząd Górniczy.  Oczywiście Okręgowy Urząd Górniczy musi być miejscowo właściwy ze względu miejsce położenia uszkodzonej nieruchomości.

Należy pamiętać, iż w związku z wystąpieniem na terenach, które objęte były eksploatacją górniczą przysługuje prawo do wypłaty odszkodowania za zaistniałe szkody. W związku z powyższym poszkodowani decydują się na wejście na drogę postępowania sądowego, aby uzyskać świadczenie pieniężne za wyrządzone szkody.

Zachęcamy do skorzystania z naszych pozostałych usług dostępnych na: www.kpi.com.pl

Kategorie
Szkody górnicze Ugoda

Odstąpienie od ugody. Czy jest możliwe?

odstąpienie od ugody

Wielu naszych klientów zadaje pytanie czy możliwe jest odstąpienie od już zawartej ugody o naprawienie szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego. Co do zasady odstąpienie od zawartej ugody jest niemożliwe, jednak od tej reguły istnieje kilka wyjątków.

Przede wszystkim należy pamiętać, iż każda ugoda jest oświadczeniem woli, co oznacza, iż w określonych przypadkach można się od niego uchylić. Uchylenie skutków oświadczenia woli jest możliwe na podstawie art. 88 k.c. Należy przypomnieć, iż w przypadku złożenia oświadczenia woli w stanie wyłączającym świadome lub swobodne podjęcie decyzji (art. 82 k.c.) lub wskutek czynności pozornej (art. 83 k.c.) jest ono bezwzględnie nieważne. Oznacza to, iż takie oświadczenie woli jest dotknięte nieważnością już w czasie jego składania i tym samym nie wywołuje żadnych skutków prawnych.

Kodeks cywilny przewiduje również czynności, które wymagają swoistego „cofnięcia decyzji”, aby można było uznać je za nieważne (nieważność względna).  Dzieje się tak w przypadku złożenia oświadczenia woli pod wpływem błędu (art. 84 k.c.), podstępu (art. 86 k.c.) oraz groźby (art. 87 k.c.).

Uchylenie się od ugody – błąd

Zgodnie z art. 918 k.c. uchylenie się od skutków prawnych ugody zawartej pod wpływem błędu jest dopuszczalne tylko i wyłącznie wtedy, gdy błąd dotyczy stanu faktycznego, który według treści ugody obie strony uważały za niewątpliwy, a spór albo niepewność nie byłyby powstały, gdyby w chwili zawarcia ugody strony wiedziały o prawdziwym stanie rzeczy. Uchylenie się od skutków oświadczenia woli złożonego w ugodzie może dotyczyć jedynie całości ugody a nie wybranych niekorzystnych jej fragmentów.

Należy przyjąć się przy tym, iż stan faktyczny, uznawany przez strony za niewątpliwy, dotyczy całokształtu okoliczności wpływających na treść ugody. Nie jest wymagane, aby strony ugody obejmowały swoją świadomością pewność rzeczywistego stanu rzeczy, ale tylko zgodne przyjmowanie przez nie, że stan ten jest niewątpliwy. Dopiero w przypadku, gdy obiektywnie można stwierdzić, iż stan ten był inny i że w tym innym stanie do ugody by nie doszło, mogłoby uczynić skutecznym uchylenie się.

Ugoda w złej wierze

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego nie można uchylić się od skutków prawnych ugody z powodu odnalezienia dowodów, co do roszczeń, których ugoda dotyczy. Zasada ta jednak nie ma zastosowania gdy ugoda została zawarta w złej wierze.

W jakim terminie należy złożyć wniosek o uchylenie oświadczenia woli? 

W omawianych przypadkach termin jest dosyć ograniczony, dlatego też osoba uprawniona nie powinna zwlekać ze złożeniem wniosku o uchylenie oświadczenia woli. Uprawnienie do uchylenia się od podjętej decyzji pod wpływem błędu, podstępu lub groźby ograniczone zostało jedynie do rocznego terminu. Jednak ustawodawca przewidział pewną „furtkę”. W przypadku błędu termin rozpoczyna bieg od momentu jego wykrycia, w przypadku groźby od momentu, kiedy stan obawy ustał.

W powyższym artykule zostały przedstawione tylko niektóre możliwości odstąpienia od zawartej ugody. Każda ugoda o odszkodowanie z tytułu szkód górniczych, zawarta z zakładem górniczym wymaga odrębnej, wnikliwej analizy dotyczącej zarówno zapisów ugody, jak i okoliczności jej zawarcia.

Kategorie
Szkody górnicze

UGODA W SPRAWIE SZKÓD GÓRNICZYCH – CZY WARTO PODPISAĆ?

ugoda z kopalnią

W momencie złożenia wniosek na kopalni o naprawienie szkody pochodzenia górniczego rozpoczynamy bieg postępowania ugodowego przewidzianego przez prawo w art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze. Próba polubownego rozwiązania sporu, jaką jest ugoda, ma służyć pojednaniu stron bez konieczności angażowania ich w postępowanie sądowe. 

Czego możemy się spodziewać w trakcie postępowania ugodowego i czy podpisanie ugody to dobre rozwiązanie?

Zgodnie z normami określonymi w artykułach Prawa geologicznego i górniczego osoba posiadająca tytuł prawny do nieruchomości może domagać się naprawienia wyrządzonej ruchem zakładu górniczego szkody na zasadach określonych ustawą. Likwidacja szkody następuje poprzez tzw. restytucję naturalną, czyli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego, sprzed powstania szkody, bądź wypłatę ustalonej kwoty pieniężnej odszkodowania. Art. 151 Prawa geologicznego i górniczego stanowi, iż:

 1. Sądowe dochodzenie roszczeń jest możliwe po wyczerpaniu postępowania ugodowego.
 2. Warunek wyczerpania postępowania ugodowego jest spełniony, jeżeli przedsiębiorca odmówił zawarcia ugody lub jeżeli od skierowania przez poszkodowanego roszczenia wobec przedsiębiorcy upłynęło 30 dni, chyba że poszkodowany, zgłaszając żądanie zawarcia ugody, wyznaczy dłuższy termin.
 3. Ugoda zawarta w formie aktu notarialnego stanowi tytuł egzekucyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Jeżeli przedsiębiorca uchyla się od wykonania ugody lub wyroku nakazującego naprawę szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego, koszt wykonania zastępczego może zostać pokryty z zabezpieczenia, o którym mowa w art. 28 ustanowienie zabezpieczenia roszczeń.
Na co zwrócić uwagę w treści ugody?

​Zaproponowana ugoda przez zakład górniczy nie oznacza, iż musimy ją bezwarunkowo zaakceptować. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, czy zaoferowany sposób naprawy szkody nam odpowiada.

Jeżeli zakład zaproponował naprawienie szkody przez jej naprawę, musimy zwrócić uwagę czy przyjęte rozwiązania technologiczne wskazanych napraw rzeczywiście zmierzają do przywrócenia stanu poprzedniego, czy też mają jedynie charakter powierzchowny. Kolejnym aspektem, na który warto zwrócić uwagę jest fakt czy przedstawione roboty budowlane mają na celu realne wzmocnienia konstrukcji budynku lub np. wyprostowanie jego bryły (wszystko zależy od charakteru szkody), czy też jedynie zamaskowanie uszkodzeń poprzez np. zatynkowanie spękań w ścianach. Co ważne, w przypadku restytucji naturalnej naprawa będzie wykonana przez pracowników zakładu górniczego lub pracowników firmy zewnętrznej, zapewnionej przez zakład górniczy. W takiej sytuacji należy doplinować, aby w treści ugody znalazło się postanowienie, iż przedsiębiorca odpowiada za przeprowadzone naprawy na zasadzie rękojmi.

W sytuacji propozycji naprawy szkody poprzez wypłatę odszkodowania pieniężnego konieczne będzie sprawdzenie czy zaproponowana kwota wystarczy na pokrycie kosztów faktycznego naprawienia szkody. Warto pamiętać, iż zakłady górnicze często zaniżają wypłaty odszkodowań, sprawdzenie więc faktycznej kwoty naprawy jest szczególnie istotne.

Niekorzystna dla poszkodowanych jest również stosowana w 90 % ugód praktyka wymagania od poszkodowanych rezygnacji z dalszych roszczeń z tytułu szkód górniczych, które zapewne ujawnione zostaną w latach kolejnych. Zgoda na takie postanowienie w treści ugody może poważnie utrudnić dochodzenie podobnych roszczeń w przyszłości.

Podpisanie ugody z zakładem górniczym tytułem odszkodowania za powstałe szkody górnicze , bez wnikliwej analizy, niesie za sobą wiele zagrożeń. Należy pamiętać, iż ugody nie musimy podpisać przy pierwszym spotkaniu z przedstawicielem zakładu górniczego. Powinniśmy wnikliwie przeanalizować zapisy ugody, a w przypadku proponowanego świadczenia pieniężnego, zgłosić się do firmy budowlanej/remontowej z prośbą o wykonanie kosztorysu prac.

Obecnie zakłady górnicze w ramach ugody proponują naprawę powstałych szkód, bądź wypłatę zaniżonego odszkodowania ( w stosunku do możliwości uzyskania odszkodowania w postępowaniu sądowym). Bardzo często w treści ugody okazuje się, iż do naprawy, bądź wypłaty odszkodowania ma nastąpić za 2, a nawet 3 lata i uzależnione jest od uzyskania dotacji przez zakład górniczy. W przypadku braku uzyskania dotacji na dany rok, zakład górniczy zawiera z poszkodowanymi aneks przedłużający obowiązek wypłaty/naprawy o kolejne lata – co oznacza, iż bardzo często nastąpi to o wiele później niż w przypadku uzyskania odszkodowania na drodze postępowania sądowego.

Zachęcamy do skorzystania z naszych pozostałych usług dostępnych na: www.kpi.com.pl

Kategorie
Szkody górnicze

​​​Zwrot kosztów zabezpieczeń budynku przed szkodami górniczymi

Wznoszenie budynków na terenach górniczych zawsze będzie wiązało się z ryzykiem powstania szkód pochodzenia górniczego. W celu minimalizacji skutków eksploatacji górniczej, inwestor powinien uzyskać stosowne informacje dotyczące projektowanych wpływów eksploatacji górniczej, a projektant przyjąć stosowne rozwiązania zabezpieczające. §​​​ Zwrot kosztów zabezpieczeń budynku przed szkodami górniczymi


W przypadku nowych inwestycji, inwestor na etapie projektowania przewiduje, wysokość dodatkowych kosztów, które będzie musiał ponieść, aby dostatecznie zabezpieczyć budynek przed powstaniem szkód górniczych.

ZWROT KOSZTÓW ZABEZPIECZEŃ BUDYNKU

​Obowiązanym do naprawy szkody – zwrotu nakładu -podobnie jak w przypadku szkód, jest zakład górniczy, który prowadzi działalność eksploatacyjną na danym terenie. Zwrot nakładów przysługuje inwestorowi od momentu zakończenia ostatniego elementu zabezpieczenia obiektu .

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW ZABEZPIECZEŃ BUDYNKU

Aby ubiegać się o zwrot kosztów zabezpieczeń budynku należy sporządzić dokładny kosztorys różnicowy, który będzie opisywał wszelkie nakłady dodatkowe, jakie musieliśmy ponieść w związku z zabezpieczaniem budynku przed szkodami górniczymi. Kosztorys, wraz z kserokopiami projektu, decyzji o pozwoleniu na budowę, dokumentem poświadczającym opłatę za inspektora nadzoru, dziennikiem budowy przedkłada się wraz z wnioskiem o naprawę szkód.

Na podstawie wniosku z załączonymi dokumentami kopalnia przedstawia propozycję ugody.

Zazwyczaj zwrot nakładów proponowany przez zakłady górnicze nie pokrywają faktycznie poniesionych przez inwestora nakładów finansowych. W przypadku zaniżonej wartości nakładów, takie świadczenie traktujemy jak szkodę, którą poniósł inwestor, i która wymaga naprawy.

Należy pamiętać, iż inwestorom budującym na terenach objętych eksploatacją górniczą przysługuje prawo do wypłaty odszkodowania za zaistniałe szkody. W związku z powyższy bardzo często inwestorzy decydują się na wejście na drogę postępowania sądowego, aby uzyskać faktyczny zwrot poniesionych nakładów.

Zachęcamy do skorzystania z naszych pozostałych usług dostępnych na: www.kpi.com.pl