Kategorie
Szkody górnicze

UGODA W SPRAWIE SZKÓD GÓRNICZYCH – CZY WARTO PODPISAĆ?

ugoda z kopalnią

W momencie złożenia wniosek na kopalni o naprawienie szkody pochodzenia górniczego rozpoczynamy bieg postępowania ugodowego przewidzianego przez prawo w art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze. Próba polubownego rozwiązania sporu, jaką jest ugoda, ma służyć pojednaniu stron bez konieczności angażowania ich w postępowanie sądowe. 

Czego możemy się spodziewać w trakcie postępowania ugodowego i czy podpisanie ugody to dobre rozwiązanie?

Zgodnie z normami określonymi w artykułach Prawa geologicznego i górniczego osoba posiadająca tytuł prawny do nieruchomości może domagać się naprawienia wyrządzonej ruchem zakładu górniczego szkody na zasadach określonych ustawą. Likwidacja szkody następuje poprzez tzw. restytucję naturalną, czyli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego, sprzed powstania szkody, bądź wypłatę ustalonej kwoty pieniężnej odszkodowania. Art. 151 Prawa geologicznego i górniczego stanowi, iż:

  1. Sądowe dochodzenie roszczeń jest możliwe po wyczerpaniu postępowania ugodowego.
  2. Warunek wyczerpania postępowania ugodowego jest spełniony, jeżeli przedsiębiorca odmówił zawarcia ugody lub jeżeli od skierowania przez poszkodowanego roszczenia wobec przedsiębiorcy upłynęło 30 dni, chyba że poszkodowany, zgłaszając żądanie zawarcia ugody, wyznaczy dłuższy termin.
  3. Ugoda zawarta w formie aktu notarialnego stanowi tytuł egzekucyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  4. Jeżeli przedsiębiorca uchyla się od wykonania ugody lub wyroku nakazującego naprawę szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego, koszt wykonania zastępczego może zostać pokryty z zabezpieczenia, o którym mowa w art. 28 ustanowienie zabezpieczenia roszczeń.
Na co zwrócić uwagę w treści ugody?

​Zaproponowana ugoda przez zakład górniczy nie oznacza, iż musimy ją bezwarunkowo zaakceptować. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, czy zaoferowany sposób naprawy szkody nam odpowiada.

Jeżeli zakład zaproponował naprawienie szkody przez jej naprawę, musimy zwrócić uwagę czy przyjęte rozwiązania technologiczne wskazanych napraw rzeczywiście zmierzają do przywrócenia stanu poprzedniego, czy też mają jedynie charakter powierzchowny. Kolejnym aspektem, na który warto zwrócić uwagę jest fakt czy przedstawione roboty budowlane mają na celu realne wzmocnienia konstrukcji budynku lub np. wyprostowanie jego bryły (wszystko zależy od charakteru szkody), czy też jedynie zamaskowanie uszkodzeń poprzez np. zatynkowanie spękań w ścianach. Co ważne, w przypadku restytucji naturalnej naprawa będzie wykonana przez pracowników zakładu górniczego lub pracowników firmy zewnętrznej, zapewnionej przez zakład górniczy. W takiej sytuacji należy doplinować, aby w treści ugody znalazło się postanowienie, iż przedsiębiorca odpowiada za przeprowadzone naprawy na zasadzie rękojmi.

W sytuacji propozycji naprawy szkody poprzez wypłatę odszkodowania pieniężnego konieczne będzie sprawdzenie czy zaproponowana kwota wystarczy na pokrycie kosztów faktycznego naprawienia szkody. Warto pamiętać, iż zakłady górnicze często zaniżają wypłaty odszkodowań, sprawdzenie więc faktycznej kwoty naprawy jest szczególnie istotne.

Niekorzystna dla poszkodowanych jest również stosowana w 90 % ugód praktyka wymagania od poszkodowanych rezygnacji z dalszych roszczeń z tytułu szkód górniczych, które zapewne ujawnione zostaną w latach kolejnych. Zgoda na takie postanowienie w treści ugody może poważnie utrudnić dochodzenie podobnych roszczeń w przyszłości.

Podpisanie ugody z zakładem górniczym tytułem odszkodowania za powstałe szkody górnicze , bez wnikliwej analizy, niesie za sobą wiele zagrożeń. Należy pamiętać, iż ugody nie musimy podpisać przy pierwszym spotkaniu z przedstawicielem zakładu górniczego. Powinniśmy wnikliwie przeanalizować zapisy ugody, a w przypadku proponowanego świadczenia pieniężnego, zgłosić się do firmy budowlanej/remontowej z prośbą o wykonanie kosztorysu prac.

Obecnie zakłady górnicze w ramach ugody proponują naprawę powstałych szkód, bądź wypłatę zaniżonego odszkodowania ( w stosunku do możliwości uzyskania odszkodowania w postępowaniu sądowym). Bardzo często w treści ugody okazuje się, iż do naprawy, bądź wypłaty odszkodowania ma nastąpić za 2, a nawet 3 lata i uzależnione jest od uzyskania dotacji przez zakład górniczy. W przypadku braku uzyskania dotacji na dany rok, zakład górniczy zawiera z poszkodowanymi aneks przedłużający obowiązek wypłaty/naprawy o kolejne lata – co oznacza, iż bardzo często nastąpi to o wiele później niż w przypadku uzyskania odszkodowania na drodze postępowania sądowego.

Zachęcamy do skorzystania z naszych pozostałych usług dostępnych na: www.kpi.com.pl

Kategorie
Szkody górnicze

​​​Zwrot kosztów zabezpieczeń budynku przed szkodami górniczymi

Wznoszenie budynków na terenach górniczych zawsze będzie wiązało się z ryzykiem powstania szkód pochodzenia górniczego. W celu minimalizacji skutków eksploatacji górniczej, inwestor powinien uzyskać stosowne informacje dotyczące projektowanych wpływów eksploatacji górniczej, a projektant przyjąć stosowne rozwiązania zabezpieczające. §​​​ Zwrot kosztów zabezpieczeń budynku przed szkodami górniczymi


W przypadku nowych inwestycji, inwestor na etapie projektowania przewiduje, wysokość dodatkowych kosztów, które będzie musiał ponieść, aby dostatecznie zabezpieczyć budynek przed powstaniem szkód górniczych.

ZWROT KOSZTÓW ZABEZPIECZEŃ BUDYNKU

​Obowiązanym do naprawy szkody – zwrotu nakładu -podobnie jak w przypadku szkód, jest zakład górniczy, który prowadzi działalność eksploatacyjną na danym terenie. Zwrot nakładów przysługuje inwestorowi od momentu zakończenia ostatniego elementu zabezpieczenia obiektu .

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW ZABEZPIECZEŃ BUDYNKU

Aby ubiegać się o zwrot kosztów zabezpieczeń budynku należy sporządzić dokładny kosztorys różnicowy, który będzie opisywał wszelkie nakłady dodatkowe, jakie musieliśmy ponieść w związku z zabezpieczaniem budynku przed szkodami górniczymi. Kosztorys, wraz z kserokopiami projektu, decyzji o pozwoleniu na budowę, dokumentem poświadczającym opłatę za inspektora nadzoru, dziennikiem budowy przedkłada się wraz z wnioskiem o naprawę szkód.

Na podstawie wniosku z załączonymi dokumentami kopalnia przedstawia propozycję ugody.

Zazwyczaj zwrot nakładów proponowany przez zakłady górnicze nie pokrywają faktycznie poniesionych przez inwestora nakładów finansowych. W przypadku zaniżonej wartości nakładów, takie świadczenie traktujemy jak szkodę, którą poniósł inwestor, i która wymaga naprawy.

Należy pamiętać, iż inwestorom budującym na terenach objętych eksploatacją górniczą przysługuje prawo do wypłaty odszkodowania za zaistniałe szkody. W związku z powyższy bardzo często inwestorzy decydują się na wejście na drogę postępowania sądowego, aby uzyskać faktyczny zwrot poniesionych nakładów.

Zachęcamy do skorzystania z naszych pozostałych usług dostępnych na: www.kpi.com.pl

Kategorie
Szkody górnicze

Przyczyny powstawania szkód pochodzenia górniczego

Przyczyny powstawania szkód pochodzenia górniczego

Bardzo często poszkodowani ruchem zakładu górniczego przekonani są, iż skoro odczuwają wstrząsy i tąpnięcia, to na pewno one są przyczyną powstawania szkód. Nie analizując zagadnień naukowych należy stwierdzić, iż występuje kilka kategorii  wstrząsów pochodzenia górniczego.

W niektórych sytuacjach może się okazać, iż wstrząsy nie są na tyle silne, by uszkodzić budynek. Nie musi to jednak oznaczać zamknięcia drogi do uzyskania odszkodowania.

Zazwyczaj przyczyną powstawania szkód górniczych w budynkach i gruntach są wstrząsy górnicze. Jednakże należy wziąć pod uwagę, że w przypadku, gdy wstrząsy są słabe, uszkodzenia takie mogą powstawać także m.in. na skutek deformacji nieciągłych oraz deformacji ciągłych. Szkody górnicze mogą powstawać również na skutek występowania w gruncie tzw. starych zrobów powstających na skutek wyeksploatowania części złoża. Główną przyczyną powstawania uszkodzeń mogą być także tzw. odkształcania poziomie, które powyżej określonego poziomu mogą wywierać znaczący wpływ na stan budynku.

Z doświadczenia wiemy. iż także kombinacje powyższych przyczyn mogą skutkować powstaniem uszkodzeń nieruchomości np. może się okazać, iż wstrząsy górnicze są za słabe, aby uszkodzić budynek, ale jednocześnie ich energia jest wystarczająca silna, tak aby prowadzić do reaktywacji tzw. starych zrobów.

Należy zatem pamiętać, iż nawet w przypadku braku odczuwania wstrząsów górniczych lub ich stosunkowo słabej mocy, istnieje duża szansa iż kopalnia poniesie odpowiedzialności za powstałe szkody.

Co ważne, w 99% przypadków zakład górniczy kwestionuje swoją odpowiedzialność, jednakże w sporze sądowym niezbędne będzie przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, który zbada związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy ruchem zakładu górniczego a uszkodzeniami w budynku. Opinia biegłego w zatrważającej większości przypadków jest przychylna poszkodowanym.

Zachęcamy do skorzystania z naszych pozostałych usług dostępnych na: www.kpi.com.pl

Kategorie
Szkody górnicze

Szkody górnicze – wybór formy naprawienia szkody

Wybór formy naprawienia szkody

Szkody górnicze – wybór formy naprawienia szkody

Jak wskazuje ustawodawca, zgodnie z art. 144 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze, właściciel nieruchomości uprawniony jest do żądania naprawienia wyrządzonej ruchem zakładu górniczego szkody na zasadach określonych ustawą, przy czym odpowiedzialność przedsiębiorcy opiera się na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

Kodeks Cywilny definiuje szkodę jako uszczerbek w majątku poszkodowanego, którego doznał on wbrew swej woli. Szkodą, jest więc wszelki bezprawny uszczerbek dotykający osobę, wyrażający się w różnicy pomiędzy stanem majątku poszkodowanego, jaki istniał a stanem, jaki powstał skutkiem zdarzenia wywołującego szkodę.

Zgodnie z przepisami prawa szkoda może przybrać dwie postaci: tzw. szkody rzeczywistej, jak i utraconych korzyści (art. 361 § 2 k.c.).

Co ważne, w myśl art. 363 § 1 kc naprawienie szkody może polegać, bądź na przywróceniu stanu poprzedniego, czyli tzw. „restytucji naturalnej”, bądź na zapłacie odszkodowania pieniężnego. Wybór co do sposobu naprawienia szkody pochodzenia górniczego należy co do zasady do poszkodowanego – oczywiście pod warunkiem, że restytucja naturalna w ogóle jest możliwa i dopuszczalna. 

Przepisy ustawy „Prawo geologiczne i górnicze” nie przewidują również ograniczeń co do zakresu naprawienia szkody. W orzecznictwie dominuje pogląd, iż przywrócenie stanu poprzedniego powinno przywrócić zniszczonej rzeczy zarówno walory użytkowe, jak i estetyczne, jakie rzecz (nieruchomość) miała przed wyrządzeniem szkody. Przywrócenie stanu poprzedniego ma doprowadzić zatem do takiej samej sytuacji, w jakiej poszkodowany znajdował się przed wyrządzeniem szkody. Jeżeli natomiast w jego następstwie nie dojdzie do wyrównania ubytku wartości rzeczy sprzed wyrządzenia szkody, to nie jest wyłączone dalsze roszczenie.

W celu ochrony Państwa interesów i uzyskania odszkodowania za doznane szkody proponujemy kompleksową pomoc prawną, mającą na celu pozytywne załatwienie sprawy. Prawnicy Kancelarii Invicta specjalizują się w Prawie geologicznym i górniczym oraz posiadają doświadczenie w prowadzeniu negocjacji.